Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

Kosten overblijf

  • Op  kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dit kunt u ’s ochtends bij de kleuters aangeven op het formulier op of bij de deur van de klas. De oudere kinderen kunnen dit zelf opschrijven. De overblijfouders controleren de kinderen die overblijven aan de hand van de ingevulde lijsten. De coördinatiegroep evalueert regelmatig met deze ouders over de opzet, inhoud en organisatie van het overblijven. De overblijfouders hebben de verantwoording tijdens het overblijven. De eindverantwoording ligt echter bij de school. Kinderen maken gebruik van zogenaamde rittenkaarten: € 12,- (10-rittenkaart), € 22,- (20-rittenkaart) , € 35,- (35-rittenkaart) en 50,- (55-rittenkaart) . Uiteraard kunt u ook een enkele keer gebruik maken van het overblijven, één keer overblijven kost dan € 2,-.In de Bulletinus of via info op de toegangsdeuren kunt u lezen wanneer u de kaarten kunt kopen.
  • Tegenwoordig kunt u ook overblijfkaarten via de bank betalen. U vermeldt dan naam van uw kind, de groep en onder vermelding van "overblijven". U kunt het geld overmaken op: NL09 INGB 0005 5662 03 t.n.v. oudervereniging Augustinusschool.
 •   

  Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij:
  Coöridnatoren overblijven:  Janet en Moniek

   Reglement overblijf

   De overblijf vindt plaats onder toezicht van overblijfkrachten (1 per 13 kinderen). De school is te allen tijden eindverantwoordelijk.

  Hoofdregels

  Bij de overblijf worden dezelfde drie hoofdregels gehanteerd als op school:

  1. voor groot en klein zullen we aardig zijn;
  2. we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze morgen weer te gebruiken;
  3. de school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!

  Huishoudelijke regels

  Naast de bovengenoemde hoofdregels is er nog een aantal huishoudelijke regels.

  De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Er is een koelkast aanwezig om de lunch in te bewaren. Het is niet toegestaan om energy drinks mee te nemen of drank met prik.
  Wij adviseren een gezonde lunch met een gezond drankje.

  Mobiele telefoons en computerspelletjes (bijvoorbeeld Nintendo DS) mogen niet worden meegenomen naar de overblijf.

  Veiligheid

  Er is altijd een leerkracht(teamlid)/overblijfkracht op school die een EHBO-diploma bezit. Een lijst met belangrijke telefoonnummers is aanwezig bij de leerkrachten.

  Bij calamiteiten wordt zo spoedig mogelijk een teamlid op de hoogte gebracht door een overblijfkracht.

  Tenminste een overblijfkracht blijft bij het getroffen kind. De anderen ontfermen zich over de rest van de groep. Op dit soort situaties is het ongevallenprotocol van school van toepassing.

  Natuurlijk kan het gebeuren dat een kind zichzelf verwondt of ergens tegenaan botst. Wij doen onze uiterste best om dit te voorkomen en wijzen de kinderen ook op eventuele gevaren.

  Niemand mag zonder toestemming het schoolplein op of verlaten.

  Omgang kinderen/overblijfkracht

  We verwachten van de kinderen en de overblijfkrachten dat ze met respect met elkaar omgaan. Dat betekent dat er niet gescholden, geslagen, gebeten, geschopt enz. wordt.

  Tijdens het eten is de bedoeling dat de kinderen aan tafel zitten en rustig hun broodje opeten

  en hun drinken opdrinken. Onder het eten mag er op een rustige manier met elkaar worden gepraat. Tijdens het eten willen we rust, buiten hoeft dat niet. Tijdens het buiten spelen is het een 'vrije' situatie. In geval van conflicten laten we de kinderen in eerste instantie zelf hun conflict oplossen. Als ze niet tot een oplossing komen, dan mengt de overblijfkracht zich hierin.

  Afspraken onderbouw

  Om 12.00 uur worden de kleuters door een overblijfkracht opgehaald, terwijl groep 3 zelf

  naar de overblijfruimte komt. De kinderen uit groep 3 melden zich bij een overblijfkracht.

  De aanwezigheid van de kinderen wordt aan de hand van de intekenlijst, die zich bij de toegangsdeur tot de klas bevindt, gecheckt. De ouders dienen de naam/namen van hun kind/kinderen op de lijst te schrijven. De kinderen eten tot 12.30 uur. Daarna mogen ze tot 12.50 uur buiten spelen. Daarna verzamelen de kleuters zich en gaan ze onder begeleiding van een overblijfkracht naar binnen. De kinderen uit groep 3 mogen buiten blijven tot de bel gaat. Zij gaan onder begeleiding van een leerkracht naar hun klas. Indien het weer het niet toelaat, blijven de kinderen binnen.

  Afspraken midden- en bovenbouw

  Om 12.00 uur worden de kinderen van groep 4 tot en met 8 bij de klas opgehaald door een overblijfkracht. De aanwezigheid van de kinderen wordt aan de hand van de intekenlijst, die zich bij de toegangsdeur tot de klas bevindt, gecheckt. De kinderen dienen hier zelf hun naam bij de betreffende dag op te schrijven. Deze groep gaat tot half 1 buiten spelen onder begeleiding van een aantal overblijfkrachten. Om 12.30 uur gaan ze naar binnen. Vervolgens is er tot 12.50 uur de tijd om te eten en te drinken. Daarna mogen ze nog tot de bel buiten spelen. Onder begeleiding van een leerkracht gaan de kinderen naar hun klas. Indien het weer het niet toelaat, blijven de kinderen binnen.

  Gele en rode kaarten

  Ook tijdens het  overblijven gelden regels en afspraken waaraan de kinderen zich moeten houden. Deze afspraken en regels hebben een oorsprong in de goede gang van zaken op school en een prettige wijze van met elkaar omgaan. Wij hechten aan een goede organisatie en prettige omgangsvormen.

  Het komt voor dat kinderen hun gedrag door de overblijfkrachten moeilijk laten corrigeren, omdat hun autoriteit minder ver lijkt te gaan dan die van een groepsleerkracht. Het kan zijn dat incorrect gedrag dan de prettige sfeer tijdens het overblijven voor andere kinderen negatief beïnvloedt. Daarom is in nauw overleg met directie, teamleden en MR het zogenaamde ‘gele en rode kaarten systeem’ ingevoerd. Het systeem werkt als volgt:

  Als een kind zich niet aan de regels houdt of zich onplezierig gedraagt wordt er een waarschuwing gegeven. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt contact opgenomen met de leerkracht van het betreffende kind. Deze zal het gedrag met het kind bespreken.

  Is er herhaaldelijk een waarschuwing gegeven, zonder dat dat heeft geleid tot verbetering van het gedrag, dan volgt een gele kaart in de vorm van een brief van de directeur aan de ouders. In de brief aan de ouders staat de reden van de gele kaart vermeld. Eventueel volgt een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. De brief moet de volgende dag ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) worden ingeleverd bij de leerkracht.

  Als er binnen een periode van 3 maanden geen vormen van wangedrag voordoen, vervalt de kaart.

  Wanneer een kind voor de 2e keer een gele kaart heeft ontvangen dan is de volgende kaart een rode. Gevolg van de rode kaart is dat uw kind een bepaalde periode niet op de overblijf mag komen. De sanctie wordt besproken tijdens een gesprek tussen directeur, de ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de overblijfcoördinator.

  Na de rode kaart start wederom een periode van 3 maanden, waarin de volgende kaart bij wangedrag automatisch een rode is.

  Heeft uw kind voor de tweede keer een rode kaart ontvangen dan wordt er een langer overblijfverbod opgelegd.

  Bovengenoemde procedure kan worden ingekocht in geval van ernstige misdraging. Dit ter beoordeling van de schoolleiding.

  Wij zien graag dat het overblijven, zowel voor uw kind als voor de overblijfkrachten een

  plezierige tijd zal zijn!

  Dit reglement is ook ter inzage op de website van de school.


  Indien u vragen over de regels of suggesties heeft kunt u contact opnemen met de coördinator: Mieke Bloks

   

                

   

   Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

  Bulletinus012019.pdf