Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

AGENDA MR-VERGADERINGEN:

13-12-2018: CAgendaMR13dec18 (002).pdf


Jaarverslag 2017-2018:

Jaarverslag MR 2017-2018_.pdf 


De MR heeft een emailadres. Dat is mr@rk-augustinusschool.nl

De Wet op de medezeggenschapsraad geeft aan dat iedere school over een medezeggenschapsraad (MR) moet beschikken. De MR is samengesteld uit vier leerkrachten en vier ouders. De zittingsduur van de leden bedraagt twee jaar. Ongeveer om de twee maanden komt de MR bij elkaar en bespreekt met de directie van de school een aantal actuele en periodiek terugkerende onderwerpen. De onderwerpen hebben betrekking op het reilen en zeilen van de school en zijn direct of indirect van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Voorbeelden zijn ondermeer: financieel beleid, veiligheid, personele zaken. Een jaarlijks terugkomend onderwerp is het bestuursformatieplan.

De oudergeleding van de MR heeft een eigen emailadres: mr@rk-augustinusschool.nl.
Dit mailadres is het communicatieknooppunt tussen de MR en ouders met een kind op de Augustinus-school die betrokken willen zijn bij het wel en wee van “onze school”. Via dit mailadres kunnen ouders de MR op-/aanmerkingen sturen met betrekking tot actuele bespreekpunten of suggesties doen voor verbeteringen die de MR kan inbrengen. De MR verspreid via dit mailadres periodiek de agenda van het eerstvolgend overleg en aansluitend aan een overleg een publicatieverslag. Via dit mailadres kunnen ouders ook de vastgestelde notulen, het vastgesteld jaarverslag en het jaarplan opvragen tot twee schooljaargangen terug.
Voor dit communicatieknooppunt kunt u zich als ouder aanmelden.
Stuur hiervoor een mail met daarin de tekst; “Ja, ik meld me aan, naam kind+klas, namen ouders”.
Mocht u zich weer willen afmelden volstaat een kort mailverzoek.
 
Tijdens de vergaderingen is één van de bestuursleden van de Ouderraad ook aanwezig. Hierdoor hebben de beide raden goede contacten.
Een vast agendapunt is ook het functioneren van de peuterspeelzaal en onze buitenschoolse opvang.Het MR-regelement is hier te downloaden.
Het GMR-regelemant is hier te downloaden.
De vergaderdata van de MR kunt u hier downloaden.

De samenstelling van de MR is als volgt:
Oudergeleding:                                        Lerarengeleding:                                                                                 
Linda Torenvlied * (GMR-lid )                 Karin de Wit
Wietske Timmermans                             Linda Lommers  (GMR-lid)
Jeroen van Lunsen                                 Marian van den Bosch   
 
Linda is ook voorzitter van de GMR.       
             
                                            

 Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

Bulletinus012019.pdf