Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

Zorg voor het jonge kind

Beschikbare middelen worden ingezet om de groepsverkleining in de onderbouw gestalte te geven. Dit betekent dat extra formatie wordt ingezet ter ondersteuning van de onderbouwgroepen. Tevens wordt er gewerkt aan realisering van de kwaliteitsverbetering. Veel aandacht gaat uit naar de taalontwikkeling van de jongste kinderen en er is een specifiek onderwijsprogramma voor kinderen met een beperkte woordenschat.

Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school

Bij kleuters staat voornamelijk het observeren centraal, omdat zij nog sterk in de fase van ontwikkelen en ontdekken zijn. Vanaf groep 1 worden geregeld toetsen afgenomen ter controle van de reken-, taal- en leesvaardigheden. Deze toetsen worden voortgezet in de andere groepen, zodat op tijd wordt gesignaleerd wanneer iemand op een bepaald onderdeel uitvalt. In groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen en in groep 8 de Cito-eindtoets. Vervolgens geven wij in de vorm van een verslag of rapport de sociale vaardigheden en de leerresultaten aan. In de onderbouw bestaat een rapport grotendeels uit een verslag en vanaf medio groep 4 worden verschillende vakgebieden aangeduid met een cijfer. De kinderen krijgen 3 rapporten per schooljaar. Tijdens de tien minuten gesprekken worden de resultaten van de leerlingen met de ouders besproken.

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht

Ieder jaar vinden per groep ongeveer 3 à 4 groepsbesprekingen plaats met de leerkracht en de intern begeleider. De zorgkinderen krijgen hierbij extra aandacht. Deze worden besproken bij een leerling-bespreking. Hierbij vertelt de leerkracht wat de problemen van het kind zijn en wat hij of zij eraan gedaan heeft. De betreffende leerkracht wordt geadviseerd door de intern begeleider.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Wanneer een kind problemen heeft, wordt hier extra op gelet. Hierbij wordt de hulp van de intern begeleider ingeroepen. Zij kan dan in de klas observeren of een toets afnemen. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd eerst met de ouders over de problemen c.q. mogelijkheden gesproken. Indien hulp van een andere instantie nodig is, wordt deze in overleg met de ouders ingeroepen. Kinderen die speciale zorg nodig hebben, krijgen een meer individuele begeleiding. Dit kan binnen de organisatie van de les plaats vinden door extra instructie en begeleiding van de groepsleerkracht.
Ook kan een kind individueel geholpen worden door de remedial teacher of logopediste. Hiervoor wordt een stappenplan gemaakt voor een aantal weken en na afloop vindt een evaluatie plaats met de intern begeleider.
Van alle kinderen wordt een leerlingendossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling-bespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens over verschillende jaren. De intern begeleider beheert dit leerlingvolgsysteem. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol. Bij iedere stap wordt met hen overlegd en hun toestemming gevraagd. De eventuele aanmelding voor een kind op een basisschool voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders, na goedkeuring van PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). De ouders worden voortdurend begeleid en geadviseerd door de intern begeleider.

De leerlinggebonden financiering (‘rugzakje’)

Vanaf schooljaar 2003-2004 kunnen kinderen met een handicap of stoornis geplaatst worden op een reguliere basisschool.
De stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en omstreken van de drie R.K. basisscholen Josef, Palster en Augustinus onderschrijft het rijksbeleid als het gaat om de belangrijkste doelstelling van het beleid rond de leerling-gebonden financiering: integratie van leerlingen met een handicap. Deze doelstelling legt het accent op integratie van de leerling met een handicap in de normale schoolomgeving. Integratie is daarbij een op zichzelf staande doelstelling en kent een duidelijk eigen waarde, al kan het gaan gaat om een leerling, waarvan op basis van de handicap te verwachten is dat de bestaande kerndoelen aan het eind van de basisschool niet gehaald worden. Het uitgangspunt van integratie binnen een normale schoolomgeving heeft niet alleen betrekking op de leerling met een handicap, maar heeft zeker vormende waarde voor de andere leerlingen. Uiteraard spelen prestatiedoelen een rol. Ze zijn echter ondergeschikt aan het doel de leerling met een handicap binnen school te integreren.
Uitgaande van dit integratiebeleid streven de drie R.K. basisscholen Josef, Palster en Augustinus naar kinderen met een handicap toe te laten die met name afkomstig zijn uit de eigen schoolomgeving. Als een kind geïndiceerd is door de Commissie voor Indicatiestelling, kunnen ouders een gesprek aangaan met de school. In dit gesprek geeft de school aan welke mogelijkheden zij heeft om het kind op te vangen en onderwijs te bieden. Ouders maken de school duidelijk welke verwachting zij hebben. Zowel school als ouders zullen, voordat het kind wordt toegelaten, duidelijkheid willen m.b.t. een aantal belangrijke onderwijskundige vragen op het gebied van:
– pedagogisch klimaat
– didactisch klimaat
– leerlingenzorg
– professionalisering
– ondersteuning
– contacten met de ouders

Aan de hand van de antwoorden op deze onderwijskundige vragen bekijkt de school in hoeverre men in staat is het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen en of er een goede balans kan ontstaan tussen het belang van het betreffend kind, het belang van de groep en het belang van de school.
De school zal bij de beantwoording van de vragen of de leerling geplaatst kan worden gebruik maken van de ondersteuning van een school voor speciaal onderwijs en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) ‘Samverkan’ biedt.
Stemt de basisschool na een zorgvuldige afweging in met plaatsing van de leerling met de handicap, dan wordt vervolgens een handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de school voor speciaal onderwijs, die de ambulante begeleiding gaat verzorgen.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Onze school maakt deel uit van een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Dit is overeenkomstig de Wet Primair Onderwijs welke sinds 1998 van kracht is. Het belangrijkste doel van deze wet is dat de school zorgt voor een goed systeem waarin de zorg voor het kind gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat de speciale zorg voor kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid moet worden gezien. Daarom zijn scholen georganiseerd in een samenwerkingsverband. De scholen in zo’n verband dragen gezamenlijk zorg voor de inrichting van één geheel van voorzieningen. De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Samverkan’ van Culemborg en omstreken. Hierin werken 17 basisscholen en één speciale school voor basisonderwijs samen. Het beleid van het samenwerkingsverband richt zich vooral op het uitbreiden van de zorgmogelijkheden van de basisscholen. Het kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
We volgen als school nauwlettend het zorgplan van het samenwerkingsverband Samverkan. In 1999 heeft men gekozen voor een meerjaren opzet om de continuïteit en verhoging van de kwaliteit van zorg binnen de deelnemende scholen te kunnen waarborgen. Er zijn een aantal activiteiten voor dit schooljaar gepland op het gebied van professionalisering en kwaliteitsverbetering. Specifiek zal er voor het team scholing zijn op het gebied van de sociaal-emotionele problematiek. Als mocht blijken dat de ondersteuning van een kind tot onvoldoende resultaten leidt, bestaat er de mogelijkheid om het kind aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) van samenwerkingsverband Samverkan. Deze commissie heeft als taak te onderzoeken of voor het kind een plaats in de speciale school voor basisonderwijs (SBO) noodzakelijk is. De PCL kan de volgende beschikking afgeven:
– positieve beschikking voor plaatsing op de speciale school voor basisonderwijs.
– geen beschikking voor plaatsing op de speciale school voor basisonderwijs.
In beide gevallen worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Het antwoord is voorzien van een motivatie. Verzoeken om een kind aan te melden kunnen ouders rechtstreeks richten aan:

Samverkan Permanente Commissie Leerlingzorg
Postbus 313,
4100 AH Culemborg
tel/fax 0345-532111
Indien ouders het niet eens zijn met de inhoud van de beschikking, dan bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen deze beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg houdt zich bezig met de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Omdat de groei en ontwikkeling geleidelijk verlopen, worden kinderen in de basisschoolperiode regelmatig uitgenodigd voor een onderzoek.
In groep 2 onderzoeken de jeugdarts en de doktersassistente het zien, horen, bewegen, de groei en de lichamelijke en psycho-sociale ontwikkeling. Het onderzoek in groep 4 wordt uitgevoerd door de sociaal- verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Het accent in dit onderzoek ligt op het algehele functioneren van het kind (sport, spel, relaties thuis en op school) en zijn/haar leefgewoonten (slapen, eten enz.). Het zien, horen en de groei worden bekeken.
De jeugdarts en de doktersassistente onderzoeken in groep 7 het zien, de groei, de rug en houding. U krijgt van tevoren een uitnodiging voor deze onderzoeken. Het onderzoek in groep 7 vindt zonder aanwezigheid van de ouders/verzorgers plaats; u wordt vooraf op de hoogte gebracht.
Tussendoor wordt soms een extra onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld als een eerder onderzoek daar aanleiding toe geeft of op verzoek van de leerkracht, huisarts of logopedist. Uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. Wanneer u twijfels of vragen hebt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u contact opnemen en vragen om een extra onderzoek.
Soms kan het prettig zijn om over het gedrag en de opvoeding van uw kind met iemand van de jeugdgezondheidszorg te praten. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de verpleegkundige of de schoolarts. Zo’n gesprek kan op de GGD of op school plaatsvinden. De sociaal verpleegkundigen kunnen op huisbezoek komen en kortdurende begeleiding bieden. De meer medische vragen kunt u aan de jeugdarts stellen.
Verder kunt u bij de jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over hoofdluis, zindelijkheid, inentingen enz. De school biedt tevens de mogelijkheid om”Infopunt Opvoeding”te consulteren. Zij houdt spreekuur op de 3 locaties. Deze tijden worden gepubliceerd in de nieuwsbrief “Bulletinus.”

Telefoonnummer GGD Rivierenland: 0344-698700
Telefoonnummer secretariaat Jeugdgezondheidszorg 0344-698844

 Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

Bulletinus012019.pdf